Rachunkowość finansowa w praktyce biznesu

Opis studiów

Studia adresowane są do osób, które chcą pracować jako specjaliści lub prowadzić własne biuro rachunkowe. Stwarzają one możliwość pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu rachunkowości, finansów, a także prawa, w tym głównie finansowego i podatkowego. Na zajęciach omawiane są szczegółowo kwestie dotyczące optymalizacji podatkowej, sprawozdawczości finansowej oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Wykładowcy

 • Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz - przez wiele lat kierował Katedrą Rachunkowości w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Prezes Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Członek Zarządu Głównego SKwP. Jest biegłym rewidentem prowadzącym Spółkę CGS-AUDYTOR, która jest polską firmą audytorską funkcjonującą na rynku usług od listopada 1992 roku. Jego zainteresowania badawcze to rachunkowość finansowa i zarządcza, analiza finansowa, prawo podatkowe oraz rewizja finansowa. Posiada bardzo bogaty dorobek naukowy z zakresu analizy ekonomicznej, rachunkowości finansowej i zarządczej. Recenzował wiele prac doktorskich, habilitacyjnych oraz wiele prac badawczych i naukowych.
 • Dr hab. Edyta Małecka - Ziembińska, prof. nadzw. UEP – pracownik Katedry Finansów Publicznych UEP w Poznaniu. Zainteresowania naukowe to podatki i systemy podatkowe w Polsce i na świecie, ekonomika opodatkowania oraz optymalizacja podatkowa, koszty pracy i klin podatkowy, teoria optymalnego opodatkowania oraz koszty opodatkowania, ogólne prawo podatkowe, administracja podatkowa i skarbowa oraz służba celna, cło i system celny. Posiada bogaty dorobek naukowy i publikacyjny. Współpracuje jako wykładowca z innymi uczelniami i ośrodkami zajmującymi się kształceniem specjalistów rachunkowości i podatków.
 • Dr Leszek Kowalski – wieloletni nauczyciel akademicki. Biegły rewident i doradca podatkowy prowadzący od wielu lat pod własnym nazwiskiem biuro biegłego rewidenta i biuro rachunkowe. Posiada referencje wielu znanych na rynku firm i jednostek gospodarczych. Specjalizuje się w prawie podatkowym. Jako bardzo dobry dydaktyk i praktyk współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce oraz uczelniami i ośrodkami zajmującymi się kształceniem specjalistów rachunkowości i podatków.
 • Dr Piotr Pagórski – wieloletni nauczyciel akademicki aktualnie zatrudniony w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu. Z wykształcenia jest finansistą i rachunkowcem. Jego zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim problematyki zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności wartościowania stanowisk pracy. Swoje doświadczenia naukowe przenosi na grunt praktyki gospodarczej, prowadząc prace na terenie przedsiębiorstw i licznych polskich szpitali. Jest autorem wielu publikacji w zakresie wartościowania stanowisk pracy oraz sposobów ich wykorzystania.
 • Dr Ryszard Orliński – jest doktorem nauk ekonomicznych o specjalności rachunkowość. W swojej ponad 30 letniej karierze akademickiej przeszedł szczeble od wykładowcy do prorektora włącznie. Prowadzi badania naukowe w zakresie wykorzystania rachunkowości w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi ze szczególnym uwzględnieniem jednostek sektora publicznego. Prowadzi zajęcia z rachunkowości finansowej i zarządczej a także budżetowania. Ponadto posiada certyfikowane uprawnienia do samodzielnego prowadzenia biur rachunkowych oraz Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Od 12 lat jest członkiem Rady Nadzorczej spółki komunalnej. Prywatnie jest zapalonym żeglarzem i motocyklistą.
 • Mgr Krzysztof Zieliński - radca prawny, doświadczenie zdobywał m.in. w kancelariach prawnych, spółkach z branży finansowej i Parlamencie Europejskim w Brukseli. Doradca i koordynator świadczenia pomocy prawnej w zakresie: spraw korporacyjnych spółek prawa handlowego; obsługi grup kapitałowych (w tym projektowania optymalnych powiązań między spółkami); profesjonalnej obsługi prawnej procesów inwestycyjnych dotyczących przedsiębiorstw; postępowań sądowych z zakresu dochodzenia roszczeń na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym; prawa konsumenckiego, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji stosowanych przez przedsiębiorców wzorców umów oraz regulaminów; szeroko rozumianego prawa transportowego, nowych technologii i ochrony danych osobowych; obsługi prawnej przedsiębiorstw typu "start-up".

 

Program studiów podyplomowych: 120 godz. (60 pkt. ECTS)

 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Podatki i prawo podatkowe
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa w biznesie
 • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
 • Kadry i płace
 • Warsztaty podatkowe
 • Rachunkowość biznesowa
 • Systemy informatyczne w rachunkowości

 

Warunki przyjęcia
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich albo magisterskich oraz uiszczenie opłaty wpisowej.

Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów objętych jego programem oraz uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego zaliczenia. Po zakończeniu studiów słuchacz otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Kierownik studiów podyplomowych
dr Ryszard Orliński

Czas trwania studiów
Program obejmuje 120 godzin. Studia trwać będą dwa semestry w systemie zaocznym, w sesjach sobotnio-niedzielnych. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców i praktyków.

Liczba godzin w I semestrze: 60
Liczba godzin w II semestrze: 60