Konkurs Rektora i Kanclerza na najlepszą pracę dyplomową

Data: 
2017-07-01 18:00:00

Zapraszamy do zgłaszania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) w Konkursie Rektora i Kanclerza!

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem Konkursu jest propagowanie nowatorskich i oryginalnych rozwiązań związanych z realizowanymi w Uczelni kierunkami studiów.
 2. Konkurs obejmuje zgłoszone prace dyplomowe w formie pracy pisemnej (licencjackie albo magisterskie) oraz prace dyplomowe w formie pracy projektowej (licencjackie albo magisterskie) złożone i obronione w danym roku akademickim przez Studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

 

ZGŁASZANIE PRAC DYPLOMOWYCH

 1. Prace do konkursu zgłaszają dyplomanci, mentorzy, promotorzy i recenzenci prac dyplomowych w terminie do 1 lipca danego roku akademickiego.
 2. Prace zgłaszane są do Komisji za pośrednictwem dziekana odpowiadającego za formalną stronę zgłoszenia.
 3. Zgłoszenie w formie pisemnej musi być poparte uzasadnieniem wyboru danej pracy (formularz zgłoszeniowy w załączeniu ).
 4. Do Konkursu można zgłaszać prace studentów, którzy :
  1. otrzymali oceny co najmniej dobry plus z recenzji pracy dyplomowej;
  2. złożyli egzamin dyplomowy w  terminie do 2 lipca danego roku akademickiego.

 

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs przebiega w 2 etapach:
  1. pierwszy etap Konkursu – wyłonienie poprzez powołaną Komisję prac do nagród głównych oraz wyróżnień  – etap kończy się 4 lipca,
  2. drugi etap – wyłonienie po jednym laureacie dla prowadzonych w Uczelni kierunków, tj.: dla zarządzania i administracji oraz wskazanie prac wyróżnionych - etap kończy się 6 lipca
 2. W etapie drugim z głosem decydującym uczestniczy Rektor i Kanclerz.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 7 lipca na stronie internetowej Uczelni oraz w dziekanatach.
 4. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbywa się podczas absolutorium.

 

KOMISJA KONKURSOWA

 1. W I etapie Konkursu dziekan Uczelni powołuje spośród pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni trzyosobową Komisję Konkursową. Spośród swych członków Komisja powołuje przewodniczącego.
 2. W II etapie Konkursu rektor powołuje trzyosobową Komisję spośród pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni. Spośród swych członków Komisja powołuje przewodniczącego.
 3. Komisje konkursowe  etapu I oraz etapu II sporządzają  protokoły  według załączonych formularzy.
 4. Dokumentacja przebiegu Konkursu jest przechowywana w Rektoracie.

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Nagrody główne i wyróżnienia zostaną przyznane w następujący sposób:
  1. nagroda główna – dla jednej pracy na odpowiednim kierunku studiów, tj.: jedna nagroda na kierunku zarządzanie i jedna nagroda na kierunku administracja;
  2. wyróżnienia – po jednym wyróżnieniu dla każdego z  kierunków  studiów, tj. jedno wyróżnienie na kierunku zarządzanie i jedno wyróżnienie na kierunku administracja
 2. Nagrodami ufundowanymi przez Kanclerza Uczelni są:
  1. nagrody główne dla zwycięzców Konkursu, tj.:
   1. nagrody pieniężne w wysokości 500 zł brutto, a w przypadku zespołu projektowego liczącego powyżej 2 osób w wysokości 200 zł brutto dla każdego uczestnika zwycięskiego  projektu,
   2. dyplomy,
  2. wyróżnienia, tj.
   1. nagrody rzeczowe ufundowane dla wyróżnionych prac dyplomowych,
   2. dyplomy.
 3. Zastrzega się, że Komisje Konkursowe mogą nie przyznać nagród głównych lub wyróżnień.

 

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy