Dokumenty rekrutacyjne

Aby zapisać się na studia w WSZiB w Poznaniu wystarczy dostarczyć listownie lub osobiście:

Studia I lub II stopnia:

  • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę w języku polskim (studia I stopnia)
  • Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia wydany przez szkołę wyższą w języku polskim (studia II stopnia lub podyplomowe)
  • 2 aktualne fotografie zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  • Potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej
  • Dowód osobisty lub paszport do okazania w Biurze Rekrutacji w celu potwierdzenia danych kandydata podczas składania dokumentów, a w przypadku wysłania dokumentów pocztą - podczas pierwszej wizyty w Uczelni
  • Formularz rekrutacyjny, Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Ślubowanie, 2 egzemplarze umowy o naukę (do pobrania z poniższej tabeli, w zależności od kierunku, stopnia i trybu):

 

Pobierz dokumenty:

Stopień studiów Kierunek Zarządzanie Kierunek Administracja
I stopień
(licencjat)

tryb niestacjonarny

 

tryb niestacjonarny na odległość

tryb niestacjonarny

 

tryb niestacjonarny na odległość

II stopień
(magisterka)

tryb niestacjonarny

 

tryb niestacjonarny na odległość

tryb niestacjonarny

 

tryb niestacjonarny na odległość

 

Studia podyplomowe: