Psychology - NEW!

Body: 

We are creating a new field of study for you - Psychology, uniform master's studies (5 years)!

 

We plan two specialties:

 • Business and HR psychology
 • Psychology of the development of children and adolescents

We work with a group of great psychologists, psychiatrists and cognitive scientists. They are all practitioners and help others to develop and strengthen their internal resources on a daily basis.

 

 

 

Part-time mode

Do you want to meet Lecturers and Students in the University building?

Part-time mode is for you! In this variant, lectures and diploma seminars are carried out in the form of live video connections with the Lecturer, while workshops, projects, exercises and language courses are carried out in the University building.

Classes are held on average on 2 weekends a month.

 

 

W programie studiów przedmioty w pierwszych semestrach (np. Ewolucja myśli psychologicznej, Neurobiologiczne podstawy zachowania) stanowią bazę dla rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji, które pogłębiane i poszerzane są na kolejnych semestrach.

W pierwszym semestrze zaplanowano też takie przedmioty jak Trening umiejętności społecznych, Efektywne techniki uczenia się, Szkolenie z obsługi platformy Moodle czy Informatyczny pakiet biurowy, które pozwolą Studentom nabyć kompetencje przekrojowe, wspierające dalszy tok studiowania. Takim przedmiotem jest też Analiza tekstu psychologicznego, jako wprowadzenie do ważnej umiejętności wykorzystywanej podczas studiów.

Silny akcent w programie położony został na rozwój samoświadomości zawodowej przyszłych psychologów. Obok przedmiotów, które dają niezbędną wiedzę psychologiczną, jak Psychologia kliniczna, poznawcza, osobowości, emocji i motywacji, Psychologia rozwoju, zdrowia, rodziny, wprowadzono takie przedmioty jak Autorefleksja w pracy psychologa i Psycholog we współczesnym świecie.

W ramach drugiego przedmiotu zapraszani będą psychologowie, terapeuci I psychiatrzy aktywni w różnych obszarach pracy, którzy zapoznają Studentów z charakterem własnej praktyki i warunkami, które należy wziąć pod uwagę decydując się na dane miejsce czy rodzaj obowiązków. Pozwoli to Studentom bardziej świadomie dokonywać wyborów np. miejsc praktyk czy przedmiotów specjalnościowych.

Podobny zamysł towarzyszył wprowadzeniu do programu przedmiotów przybliżających założenia różnych nurtów psychoterapii. Studenci będą mieli okazję w pogłębiony sposób w trakcie osobnych zajęć zapoznać się z zasadami i filozofią pracy w takich paradygmatach jak: humanistyczny, systemowy, poznawczo-behawioralny oraz psychodynamiczny.

Konstrukcja programu służy też założeniu, by w jak najlepszy sposób przygotować Studentów do wyboru specjalności. Pierwszy semestr praktyk ma być możliwością wstępnego eksplorowania obszaru, w którym Student/Studentka zamierza kontynuować kształcenie, by mieć jeszcze szansę ewentualnej zmiany decyzji, jeżeli warunki realne nie będą odpowiadać wyobrażeniom.

Ponadto wśród przedmiotów kierunkowych (obowiązkowych) na 6 semestrze znajdują się przedmioty wprowadzające do specjalności -  Wprowadzenie do psychologii pracy i organizacji oraz Wprowadzenie do psychologii edukacji.

Zgodnie z wynikiem konsultacji z interesariuszami zewnętrznymi, głównie czynnymi zawodowo psychologami różnych specjalności, wprowadzone zostały do programu przedmioty wspierające Studentów w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Umiejętności przedsiębiorcze rzadko uwzględniane są w programach studiów psychologicznych, a w praktyce pracy współczesnego psychologa okazują się potrzebne. Stąd na 10 semestrze zaplanowano przedmioty Zarządzanie własną działalnością gospodarczą oraz Prawne aspekty w pracy psychologa.

Także opracowanie profilu i programu specjalności w ramach studiów nastąpiło na podstawie konsultacji z otoczeniem.

Program studiów prowadzony jest na profilu praktycznym, w związku z czym ponad 50% punktów ECTS uzyskiwane jest w ramach przedmiotów praktycznych. Jest to zgodne z koncepcją kształcenia w Uczelni, gdzie wszystkie kierunki osadzone są na profilu praktycznym, ta zaś wynika z realiów współczesnego rynku pracy, potrzebującego specjalistów gotowych „od zaraz” do podjęcia zadań zawodowych i wsparcia struktur organizacji.

Adekwatnie do tego większość przedmiotów w programie realizowana jest w formie warsztatów, w tym prowadzonych przez Wykładowców praktyków, a jedynie kilka przedmiotów ma formę tylko wykładową. Warsztaty realizowane są za pomocą metod aktywnie włączających Studentów do pracy (projekty, ćwiczenia, symulacje), w podziale na mniejsze grupy.

Mimo iż na pozostałych kierunkach Uczelni Studenci mogą realizować prace dyplomowe w formie projektów tworzonych zespołowo, na kierunku psychologia uznano za najbardziej adekwatną tradycyjną formę pracy pisemnej o charakterze teoretyczno-empirycznym. Uwzględnia ona charakter przyszłej pracy psychologa i rodzaj kompetencji, jakimi powinien się posługiwać.

Program studiów tworzony był z uwzględnianiem wymogów dla Europejskiego Certyfikatu Psychologa (EuroPsy), który obejmuje standardy kształcenia i praktyki uprawniające Absolwentów kierunku do wpisu do Europejskiego Rejestru Psychologów. Konstrukcja i założenia programu pozwalają na przystąpienie przez Uczelnię do procedury EuroPsy, co ma ona w planach po uruchomieniu studiów, by zwiększyć zakres międzynarodowego zasięgu wydawanych dyplomów.

Absolwent kierunku psychologia będzie posiadał:

 • wiedzę, dzięki której w pogłębionym stopniu będzie znał terminologię psychologiczną i historię myśli psychologicznej; charakteryzował dziedziny psychologii i jej związki z innymi dyscyplinami; nazywał obszary praktyki psychologicznej; rozróżniał i opisywał psychologiczne koncepcje człowieka; posiadał wiedzę z dziedziny psychologii klinicznej, psychologii osobowości, psychologii poznawczej, emocji i motywacji, różnic indywidualnych i rozwoju człowieka; opisywał typy badań psychologicznych i dostrzegał różnice w zakresach ich zastosowania; był przygotowany do korzystania ze źródeł naukowych, przeprowadzania badań i testów psychologicznych; charakteryzował etyczne, społeczne, prawne i ekonomiczne uwarunkowania pracy psychologa;
 • umiejętności pozwalające na samodzielne obserwowanie i opisywanie zachowań jednostek i grup społecznych; analizę i interpretację nietypowych i złożonych problemów psychologicznych i wdrażanie ich rozwiązań z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych; stosowanie różnych metod, technik i narzędzi diagnozy zachowań człowieka i interwencji psychologicznej;  przeprowadzanie rozmowy psychologicznej i korzystanie z wybranych technik terapeutycznych; planowanie, przeprowadzanie i analizowanie badań psychologicznych; komunikowanie się pisemnie i ustnie z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii z zakresu psychologii, także w języku obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; planowanie i realizowanie własnego rozwoju zawodowego z poszanowaniem zasad etyki zawodu psychologa;
 • kompetencje, dzięki którym jest otwarty na ciągłe doskonalenie warsztatu zawodowego i krytyczną oceny wykorzystywanych źródeł naukowych;  przejawia chęć do działania na rzecz otoczenia społecznego i podejmowania zobowiązań społecznych; dąży do podjęcia aktywności zawodowej, myśląc i działając w sposób przedsiębiorczy; jest zorientowany na odpowiedzialne pełnienie roli psychologa, uwzględniając zmieniające się potrzeby społeczne oraz rozwój metod i narzędzi pomocy psychologicznej.

Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w różnego rodzaju organizacjach i instytucjach. Po specjalności psychologia biznesu i HR dedykowanym miejscem pracy są przedsiębiorstwa, w których absolwenci wspierać mogą proces zarządzania kadrami i procesami komunikacji społecznej, firmy doradczo-szkoleniowe oraz agencje pracy. Po specjalności psychologia dzieci i młodzieży absolwenci mogą pracować w szczególności w placówkach edukacyjnych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach socjoterapii, świetlicach terapeutycznych. Każdy absolwent posiada podstawową wiedzę na temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej i procesów zarządczych.

 

program studiów

 

 

Studenci wybierają specjalność na trzecim roku studiów. Na czwartym i piątym roku studiów realizowane są przedmnioty speclajnościowe. Zapoznaj się z naszymi specjalnościami:

 

 

 • Bartłomiej Juras, prof. WSZiB dr
 • Bergmann Olaf, prof. WSZiB dr hab.
 • Błaszak Maciej, dr hab. - kognitywista
 • Bobrowska Izabela, mgr - psycholog
 • Groszak Ryszard, prof. WSZiB dr
 • Hanć Tomasz, prof. UAM dr hab. - psycholog, psychoterapeuta
 • Juras Anna, dr - biolog
 • Kapusto Jakub, mgr
 • Kozak Igor, dr - psycholog, psychoterapeuta
 • Kręglewska Karolina, mgr - psycholog
 • Kuzilek-Sekścińska Ewa, mgr - pedagog
 • Malewicz-Pełczyńska Alicja, dr
 • Matarewicz Jacek, dr
 • Mazik-Gorzelańczyk Magdalena, prof. WSZiB dr
 • Michalska Ilona, mgr - psycholog, psychoterapeuta
 • Mojs Ewa, prof. - psycholog, psychoterapeuta
 • Mruk Henryk, prof.
 • Nowak Bartosz, mgr
 • Pietrzyk Michał, mgr inż.
 • Przybyła Jarosław, dr
 • Staniszewska Joanna, dr - psycholog
 • Stolarska Marta, mgr - psycholog, psychoterapeuta
 • Szaferska Iwona, mgr - psycholog, psychoterapeuta
 • Szmajda-Banaszak Marta, mgr
 • Wnukiewicz Agnieszka, mgr - psycholog sportu
 • Żak Wojciech, dr - psychiatra, psycholog, psychoterapeuta

 

W naszej Uczelni na opłaty składają się trzy elementy:

 • opłata wpisowa - jednorazowa opłata administracyjna
 • czesne – jest opłatą, którą możesz wnieść jednorazowo lub sześciu ratach. Rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo
 • opłaty dodatkowe – pobierane tylko za dodatkowe usługi edukacyjne i administracyjne, ich wysokość określa załącznik do umowy o naukę

Opłaty zawarte w umowie o naukę nie podlegają zmianie przez cały okres trwania studiów.

W WSZIB w Poznaniu nie ma żadnych ukrytych kosztów ani opłat!

 

tabela opłat

 

 

Po uzyskaniu przez naszą Uczelnię zgody na prowadzenie studiów na kierunku Psychologia, aby zapisać się na studia w WSZiB w Poznaniu wystarczy dostarczyć do Uczelni listownie lub osobiście:

 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę, w języku polskim
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej
 • Dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia danych kandydata (w przypadku wysłania dokumentów pocztą - podczas pierwszej wizyty na Uczelni)
 • Formularz rekrutacyjny
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • Ślubowanie
 • Dwa egzemplarze umowy o naukę

 

 

Biuro Rekrutacji:

 

Godziny otwarcia Biura Rekrutacji:

 • w poniedziałek Uczelnia jest nieczynna
 • wtorek-czwartek 8.00-16.00
 • piątek-sobota 8.00-17.00
 • niedziela 8.00-13.00
Obraz: