Praktyki studenckie

Praktyki studenckie stanowią integralną część programu kształcenia. Zdobywając na studiach wiedzę teoretyczną w zakresie wybranego kierunku, możesz skonfrontować ją z zawodową rzeczywistością. Dzięki praktykom zdobędziesz cenne doświadczenie, które może zaowocować w Twojej dalszej karierze.

Na stronach Akademickiego Biura Karier WSZiB w Poznaniu na bieżąco zamieszczane są ogłoszenia firm zgłaszających chęć przyjęcia studenta na praktyki oraz staże.

 

Praktyka obowiązuje na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

Na studiach pierwszego stopnia: w trakcie semestru III - 8 tygodni (2 miesiące), w trakcie semestru IV - 8 tygodni (2 miesiące) i w trakcie semestru V - 8 tygodni (2 miesiące) / łącznie 24 tygodnie (praktyka może być zrealizowana w całości).

Na studiach drugiego stopnia: w trakcie II semestru - 4 tygodnie, w trakcie semestru III - 4 tygodnie i w trakcie lV semestru - 4 tygodnie / łącznie 12 tygodni, (praktyka może być zrealizowana w całości).

 

Studenci studiów pierwszego stopnia (licencjat) na początku III semestru, studenci studiów drugiego stopnia (magister) na początku II semestru, zgłaszają się do Centrum Obsługi Studenta (praktyki@wszib.com.pl) w celu ustalenia przebiegu i sposobu zaliczenia praktyk. 

Po wybraniu jednej z pięciu możliwości zaliczenia praktyk student otrzymuje od COS pakiet dokumentów niezbędnych do zrealizowania wybranej formy praktyk i instrukcje dalszego postępowania.

 

Studenci mają pięć możliwości zaliczenia praktyki zawodowej:

1) Praca zawodowa na stanowisku kierowniczym lub innym samodzielnym w czasie trwania studiów. Praktyka przeprowadzona jest w całości w zakładzie pracy, w którym pracuje student. Aby zaliczyć praktykę w tej formie wymagane jest złożenie przez studenta w COS następujących dokumentów:

a) Zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwo pracy;

b) Zakres realizowanych zadań w ramach zatrudnienia sporządzony i podpisany przez studenta;

c) Zaświadczenie o efektach uczenia się, podpisane przez przełożonego z zakładu pracy.

 

2)  Praktyka zorganizowana samodzielnie przez studenta na podstawie innych form aktywności zawodowej realizowanych w okresie studiów (odbywania staży zawodowych, świadczenia pracy na podstawie innych umów, np. wolontariat). Aby zaliczyć praktykę w tej formie wymagane jest złożenie przez studenta w COS następujących dokumentów:

 a) Zaświadczenie od pracodawcy o stażu / o wolontariacie

b) Wykaz realizowanych zadań, podpisany przez przedstawiciela firmy/instytucji albo w formie oświadczenia – podpisanego przez studenta

c) Zaświadczenie o efektach uczenia się, podpisane przez  przedstawiciela firmy/instytucji

 

3) Własna działalność gospodarcza. Praktyka zawodowa zaliczona jest na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej, którą prowadzi student w czasie trwania studiów. Aby zaliczyć praktykę w tej formie wymagane jest złożenie przez studenta w COS następujących dokumentów:

a) Kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ( CEIDG ) lub wypis z KRS.

b) Zakres realizowanych działań w ramach prowadzonej działalności podpisany przez studenta.

 

4) Praktyka zorganizowana samodzielnie przez studenta (np. w firmie współpracującej z Uczelnią).  Aby rozpocząć praktykę w tej formie, student zgłasza się do COS celem odbioru umowy o organizację praktyki. Warunkiem niezbędnym do podpisania umowy o organizację praktyki przez przedstawiciela Uczelni jest okazanie przez studenta ubezpieczenia NNW (na czas trwania praktyki). Student realizuje praktykę w całości w zakładzie pracy, w czasie trwania studiów. W trakcie praktyki student prowadzi dziennik praktyki zawodowej, który po zakończeniu praktyki jest zatwierdzony przez opiekuna z zakładu pracy i składany w COS.

 

5)  Praca zawodowa na innym stanowisku. Student zalicza praktykę w oparciu o pracę zawodową na innym stanowisku niż kierownicze lub samodzielne, na podstawie praktyki moderowanej przez doradcę ds. praktyk z Uczelni. Aby rozpocząć praktykę w tej formie wymagane jest złożenie przez studenta w COS zaświadczenia o zatrudnieniu. Dziennik praktyki zawodowej (otrzymany z COS) prowadzi student w oparciu o konsultacje z doradcą ds. praktyk z Uczelni i wpisuje w nim obserwacje procesów zarządzania i administrowania w miejscu praktyki. Student konsultuje z doradcą ds. praktyk z Uczelni przebieg praktyki.

Dostarczone przez studenta dokumenty są analizowane przez doradcę ds. praktyk z Uczelni i akceptowane przez Dziekana.