Procedura obron prac dyplomowych

Body: 

Drodzy Dyplomanci, egzaminy dyplomowe w roku 2020 przeprowadzane będą na terenie Uczelni, zgodnie z poniższymi zasadami. W przypadku wzrostu zagrożenia epidemicznego Władze Uczelni mogą podjąć decyzję o przywróceniu trybu on-line przeprowadzania egzaminów dyplomowych. Informacja o formie realizacji egzaminów zamieszczona zostanie na stronie Uczelni co najmniej 7 dni przed terminem egzaminu.

 • Uczelnia dokłada wszelkich starań aby egzamin dyplomowy przebiegał w sposób bezpieczny dla komisji egzaminacyjnej oraz dyplomantów
 • Studenci z objawami wskazującymi na zachorowanie na COVID-19 nie mogą przystępować do obrony i powinni niezwłocznie poinformować o stanie zdrowia promotora i Dziekanat, co najmniej 2 godziny przed obroną. W takim przypadku wyznaczony będzie dodatkowy termin obrony, online lub stacjonarnie w późniejszym terminie
 • Wejście i wyjście dla dyplomantów do Uczelni jest możliwe od strony parkingu i wejściem głównym
 • Każdy przebywający w Uczelni dyplomant zobowiązany jest do zasłaniania twarzy maseczką lub przyłbicą oraz noszenia rękawiczek w budynku Uczelni
 • Należy bezwzględnie zachować 2 m odstępu od innych osób na terenie Uczelni
 • Na I piętrze, na którym odbędą się obrony przebywać mogą tylko dyplomanci i zespoły uczestniczące w obronie. Pozostali przebywać mogą tylko na parterze
 • Osoby wchodzące w dalszej kolejności przebywać muszą na parterze w poczekalni wyznaczonej w s. 12 i s. 13, skąd będą zapraszani na egzamin na I piętro
 • Przed wejściem do sali, w której odbywać się będzie egzamin dyplomowy dyplomanci muszą zdezynfekować ręce – stanowisko do dezynfekcji zapewnia Uczelnia
 • Po zakończeniu egzaminu i ogłoszeniu wyniku dyplomanci powinni niezwłocznie opuścić budynek Uczelni
 • Podczas obron nie będzie funkcjonować barek
 • Spożywanie posiłków możliwe jest tylko poza budynkiem Uczelni (na parkingu i placyku), napoje można spożywać tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności i z zachowaniem 2 m odstępu
 • Prosimy o niewnoszenie do budynku Uczelni jedzenia i kwiatów
 • Prezentacje dyplomowe (dot. pracy w formie projektowej) muszą być przesłane do Dziekanatu 5 dni przed obroną, w wyjątkowych sytuacjach, jeśli nastąpi zmiana prezentacji należy przesłać ją mailem niezwłocznie do promotora
 • Po każdej obronie Uczelnia dezynfekuje stoły w sali, a członkowie komisji i pracownicy Uczelni wyposażeni są w środki ochrony osobistej
 • Wszystkie pozostałe elementy egzaminu dyplomowego pozostają zgodne ze Standardami prac dyplomowych
Obraz: